PODMÍNKY SLUŽBY TeamSpeak SERVER

1. Úvod
Smluvní podmínky užívání služby TeamSpeak server VapinClub.cz platí pro všechny domény a subdomény, na kterých jsou služby poskytovány, zejména: ts.vapingclub.cz, vapingclub.cz

2. Uživatel

2.1 Uživatelem se rozumí fyzická, nebo právnická osoba, která využívá výše uvedených webových stránek, nebo TeamSpeak serveru provozovaného na výše uvedených internetových doménách.

2.2 Užíváním služeb potvrzuje uživatel, že se s těmito podmínkami seznámil, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

3. Poskytovatel

3.1 Poskytovatelem se rozumí Miroslav Černý, Vražkov 164, 413 01 Vražkov

4. Cena a definice služeb

4.1 Poskytovatel zajišťuje chod poskytovaných služeb pro Uživatele zcela zdarma. Uživatel není povinen platit Poskytovateli žádné poplatky, ani příspěvky.

4.2 Definice Služby: TeamSpeak server – jedná se o veřejně dostupnou komunikační službu. Tato Služba umožňuje Uživatelům hlasovou a textovou komunikaci, včetně skupinových hovorů a chatů. Mezi vedlejší funkce patří možnost využívat vlastní avatary a v omezené míře ze severu stahovat a na server nahrávat soubory. K využívání Služeb na TeamSpeak serveru je zapotřebí speciální klientské aplikace.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1 Poskytovatel poskytuje služby bezplatně a na základě své dobré vůle, z tohoto důvodu neposkytuje žádné garance dostupnosti a spolehlivosti služby.

5.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné škody, které by vznikly v souvislosti s poskytováním služeb. Služby jsou určeny výhradně pro nekomerční užití.

5.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli přerušit, nebo zcela ukončit provoz poskytovaných služeb. Služby mohou být ukončeny kdykoli, a to i bez předchozího upozornění a jakékoli náhrady.

5.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytování služby Uživateli, a to i bez konkrétního zdůvodnění.

5.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických a autorských práv Uživatelem k ochranným známkám a duševnímu vlastnictví třetích stran.

5.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za data, která Uživatel na server nahraje.

5.7 Poskytovatel má právo odstranit soubory, o kterých se domnívá, že k nim Uživatel nedisponuje autorskými právy, jsou nevhodného obsahu, byly nahlášeny jako autorsky chráněný obsah, nebo Poskytovatel potřebuje uvolnit diskový prostor.

5.8 Poskytovatel má právo logovat aktivity Uživatele dle bodu 7.7.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel má možnost využívat poskytovaných služeb Poskytovatelem zcela bezplatně.

6.2 Uživatel je povinen při využívání služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy poskytovatele a třetích osob.

6.3 Uživatel nesmí využívat služeb Poskytovatele k obtěžování jiných Uživatelů, Provozovatele, ke komerčním aktivitám, k rozesílání reklamy, a podobně.

6.4 Uživatel smí při užívání služeb Poskytovatele používat pouze zařízení, která nenarušují provoz jeho služeb a právními předpisy chráněná práva či zájmy třetích osob.

6.5 Nesplnění této povinnosti zakládá nárok poskytovatele na náhradu škody.

6.6 Uživatel se zavazuje nevyvíjet činnost, která by jakýmkoliv způsobem poškozovala zájmy či dobré jméno třetích osob, nebo provozovatele. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení smluvních ujednání mezi stranami.

7. Zpracovávání osobních údajů

7.1 Osobní údaje Uživatele, zejména IP adresa jsou zpracovávány dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.

7.2 Uživatel vyjadřuje souhlas se správou a zpracováním uvedených osobních údajů užíváním Služeb Poskytovatele. V případě nesouhlasu je nutné Služeb nevyužívat a případně kontaktovat Poskytovatele.

7.3 Poskytovatel v pozici správce a zpracovatele osobních údajů zpracovává takové údaje, které mu byly poskytnuty prostřednictvím komunikace TeamSpeak klienta a TeamSpeak serveru, a jsou nezbytné pro zajištění poskytovaných služeb, právní ochranu Poskytovatele před činnostmi Uživatele a dodržení platných zákonů a nařízení.

7.4 Ke zpracování osobních dochází od prvního využití Služby TeamSpeak serveru a zpracování bude probíhat ještě po dobu tří let od chvíle, kdy Uživatel přestane využívat služeb Poskytovatele. A to s ohledem na zajištění ochrany právních nároků Poskytovatele.

7.5 Poskytovatel nepředá osobní údaje Uživatelů žádným dalším subjektům. Vyjimku však tvoří povinnosti Poskytovatele stanované zvláštním právním předpisem (např. žádosti orgánů činných v trestním řízení)

7.6 Uživatel má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, a to prostřednictvím emailu uvedeného na webové stránce Poskytovatele.

7.7 Poskytovatel při poskytování služeb Uživateli spravuje a zpracovává tyto údaje: IP adresa, datum a čas připojení Uživatele ke Službě, aktivity Uživatele v rámci Služby, zaznamenání unikátního ID generovaného TeamSpeak klientem Uživatele, log nahrání a stažení souborů ze Služby Uživatelem, případně další síťová komunikace mezi Uživatelem a servery Provozovatele.

7.8 Poskytovatel žádným způsobem nezaznamenává hlasovou komunikaci mezi Uživateli, zaslané textové zprávy mezi Uživateli.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto podmínky užívání služeb, jsou nedílnou součástí všech služeb, poskytovaných Poskytovatelem na všech internetových doménách uvedených výše, případně na ně směrujících.

8.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo toto podmínky kdykoli změnit, musí však na to upozornit prostřednictvím svých webových stránek.

8.3 Tyto podmínky užívání služeb jsou platné od 1.12.2020